אודות

סיפור מקומי 2023

 עקב המלחמה בעזה התחרות נדחת. נעדכן לגבי התאריכים החדשים בהקדם. סליחה ותודה.

 

 

 

תקנון

קול קורא להגשת שירים

לתחרות " סיפור מקומי"  תחרות הכתיבה של הספרייה העירונית ערד.

מבוא:

הספרייה העירונית ערד בשיתוף היחידה לביטחון קהילתי ומחלקת הנוער מזמינים את תושבי העיר ותלמידיה להגיש טקסט לתחרות "סיפור מקומי". התחרות תתקיים בשלושה מסלולים- ילדים, נוער ומבוגרים. אורך היצירה לא יעלה על 1500 מילים. ניתן להגיש מקבץ של עד 3 שירים כיצירה אחת.

המועד האחרון להגשת הטקסטים : 29/12/23 שעה 12:00 .

ההגשה תעשה בטופס  מקוון דרך אתר הספרייה העירונית ערד.

https://arad.library.org.il/

 1. המבוא לתקנון זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו .
 2. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין האמור בתקנון זה לבין פרסומים אחרים

כלשהם בדבר התחרות, לרבות, אך לא רק באמצעי התקשורת השונים, תגברנה הוראות

תקנון זה לכל דבר ועניין .

 1. צוות השופטים יבחר את המנצחים בתחרות בכל מסלול על פי שיקול דעתו הבלעדי. בדגש על:

א. שפה ותחביר

ב. עלילה

ג. מקוריות.

4 . מובא לידיעת המגישים כי  טקס חלוקת הפרסים יצולם.

5 . ספריית ערד שומרת לעצמה את הזכות לעשות שימוש בטקסטים  שיוגשו לתחרות, זאת

תוך שמירה על זכויות יוצרים ומתן קרדיט ליוצר בפרסומיה. המגיש בעצם הגשת היצירה

מטעמו מסכים לאמור, ולא תעמוד לזכותו כל טענה בעניין.

 1. מובהר כי בגין היצירה כאמור, לא ישולם ליוצר כל תשלום.

תנאי סף להגשת טקסט לתחרות:

 • הטקסט חייב להיות מקורי.
 • חל איסור על הגשת יצירה שפורסמה בעבר
 • המגיש תושב ערד או תלמיד במערכת החינוך העירונית
 • כל יוצר יכול להגיש טקסט אחד בלבד בהתאם למסלול אליו הוא משתייך
 1. הטקסטים יוגשו בשפה העברית בלבד. ניתן לשלב שפה זרה נוספת עד 20 אחוז מכמות המילים של היצירה.
 1. הטקסט לא יכלול דבר העלול לפגוע בשמה הטוב או בתדמיתה של העיר, מדינת ישראל וסמליה הרשמיים. הטקסטים לא יכללו מסרים בעלי אופי פוליטי, גזעני, קללות, או ביטויים לא מקובלים אחרים אשר יש בהם לפגוע ברגשות הציבור, וכן לא יכללו כל מסר, ביטוי או שם מסחריים. הקביעה האם מילות הטקסט עומדות בתנאים האמורים בסעיפים 20 ו- 21 לעיל, תהא נתונה לשיקול דעתם הבלעדי של צוות השופטים והנהלת הספרייה העירונית ערד ע"ש עמוס עוז.

11 . יש למלא את כל שדות החובה בטופס ההגשה המקוון.- מנחי סדנאות שהוזמנו על ידי הספרייה רשאים להגיש את יצירות המשתתפים באופן מרוכז, בתיאום עם מנהל הספרייה ובהתאם לבקשתו.

12 . הגשה שתוגש לאחר המועד הקובע, קרי 29/12/2023 שעה 12:00 , תיפסל על הסף ולא

תידון.

13 . שאלות הבהרה ניתן להפנות לכתובת: sifria.arad@gmail.com

14: פרסים

מסלול בוגרים- הפרסים לזכרו של הסופר והיוצר תושב ערד שמעון בארי

מקום ראשון- 2500 ש"ח

מקום שני- 1500 ש"ח

מקום שלישי- 1000 ש"ח

מסלול נוער- כיתות ז'-יב'

 מקום ראשון- 1500 ש"ח

מקום שני-  1000 ש"ח

מקום שלישי- 500 ש"ח

מסלול ילדים – כיתות א'-ו'

מקום ראשון – 750 ₪ שווה ערך/ תווי קניה

מקום שני- 500 ₪  שווה ערך/ תווי קניה

מקום שלישי- 250 ₪ - שווה ערך/ תווי קניה

15 . הפרס הינו אישי ובלתי ניתן להעברה .

16 . כתנאי לקבלת הפרס יהיה על היוצר הזוכה להציג אמצעי זיהוי אישי (תעודת זהות, רישיון

נהיגה או אמצעי זיהוי אחר שיידרש על ידי המערכת) וכן חתימה על זכות שימוש של

עורכת התחרות ביצירה לצרכיה ללא תשלום.

17 . עצם הקבלה או מימוש הפרס ייחשב כאישור הצהרה והתחייבות מטעם היוצר הזוכה לכך

שזכייתו לא הושגה תוך הפרת התקנון או הוראות כל דין והסכם וכי אין ולא תהיה לו או

למי מטעמו כל תביעה או טענה או דרישה כנגד הנהלת התחרות או מערכת התחרות או

מי מטעמה בכל הקשור והנובע מהתחרות או הפרס.

18 . עורכת התחרות רשאית לשנות או להחליף את הפרס לעיל או להוסיף עליו פרסים נוספים,

לפי שיקול דעתה הבלעדי. אין באפשרות הזוכה להמיר או לשנות את הפרס .

19 -  משתתף אשר ייקח חלק בתחרות, מאשר את פרסום שמו ותמונתו, באינטרנט ובתקשורת

ברמה המקומית/ארצית, בהתאם לראות עינה של עורכת התחרות .

20: לוח זמנים:

הגשה עד תאריך 29/12/23 בשעה 12:00

אירוע חלוקת פרסים והכרזת הזוכים יתקיים עד מרץ 2024.

21 . עיריית ערד והספרייה העירונית  שומרים לעצמם את הזכות לבטל את התחרות בכל שלב ומועד, מסיבותיהם.

22 . הרשמה לתחרות מהווה הסכמה מלאה לכל התנאים שבתקנון ללא כל תשלום מעבר לפרסים לזוכים.

23 . ככל ויתברר כי הצהרות מגיש היצירה  אינן נכונות או שתוגש לעורכי התחרות דרישה או

תביעה או תלונה בעניין זכויות יוצרים הנוגעות לטקסט תבוטל השתתפות המגיש לאלתר,

וככל וזה יוכרז זוכה או יקבל את הפרס, יידרש זה להחזירו לידי עורכת התחרות לאלתר.

24 . עורכי התחרות רשאים לשנות או לתקן או להוסיף או להחסיר מהוראות תקנון זה בכל

עת, ולהפסיק בכל עת את התחרות או לבטל את התחרות או להאריך את משך התחרות

על פי שיקוליהם  המקצועיים.

 1. חרגו עורכי התחרות מהוראות תקנון זה במקרה או במקרים מסוימים, על פי שיקול

דעתם, לא ייצור הדבר תקדים מחייב בכל צורה שהיא, ולא יהיה בכך כדי לחייב את עורכי

התחרות לפעול בדרך דומה בכל מקרה אחר .

* האמור בתקנון זה כתוב בלשון זכר, אך פונה לשני המינים במידה שווה.

דברו איתנו בווצאפ

תפריט נגישות