אודות

תחרות שיר לערד

קול קורא להגשת שירים

לתחרות "שיר לערד" מטעם עיריית ערד

עיריית ערד מזמינה יוצרים מתחום המוסיקה ובכלל להגיש שיר (מילים ולחן) (להלן "השיר") לתחרות "שיר לערד". ההליך הינו בחסות עיריית ערד והספרייה העירונית ע"ש עמוס עוז.

השיר המוגש לתחרות ישקף את אופייה המיוחד של העיר ערד כדוגמת קהילותיה המגוונות, סביבה מדברית, אהבה, קסם באוויר, רוגע, ילדות מאושרת, וייחודה של העיר מבין שאר יישובי הנגב וכו'

המועד האחרון להגשת שירים: 21/10/22 שעה 16:00. שיר שיגיע במועד מאוחר יותר לא יתקבל.

השיר ישלח באמצעות טופס הגשה- https://docs.google.com/forms/d/1ERvnfGprQVtLSuFTuU6JGTmEQIN6vcIDG5UWONoUTtQ/edit

 

הגדרות

"עורכת התחרות"        – עיריית ערד.

"משתתף"                    – כל אדם שישלח שירים לתחרות וברצונו לקחת בה בחלק.

"התחרות"                   – תחרות "שיר לערד". תחרות לבחירת שיר הנושא לעיר ערד.

"הפרס"                       – פרס על סך של 10,000 ש"ח לשיר הזוכה, הפרס יינתן ביום המופעפרס על סך של 10,000 ש"ח לשיר הזוכה, הפרס יינתן ביום המופעלאחר קבלת תוצאות החלטת צוות השיפוט

"צוות השופטים           – צוות מקצועי שימונה ע"י עורכת התחרות, לשפוט את היצירות המקומי"                     המוגשות לתחרות.

"מערכת התחרות"       – מנגנון מקוון/אינטרנטי לניהול רישום המשתתפים, והעברת היצירות לצוותי השיפוט.

"איש קשר"                  – איש קשר מטעם רשות משתתפת, לקשר עם עורכת התחרות בכל דבר וענין הנוגע לתחרות.

פרשנות

 1. המבוא לתקנון זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו.
 2. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין האמור בתקנון זה לבין פרסומים אחרים כלשהם בדבר התחרות, לרבות, אך לא רק באמצעי התקשורת השונים, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.
 3. כותרות הסעיפים הינן לנוחות ההתמצאות בלבד ולא תהא להן משמעות לעניין פרשנות התקנון.

שלבי התחרות

 

שלב המוקדמות

 1. יש למלא ולשלוח את טופס ההגשה בכתובת:

https://docs.google.com/forms/d/1ERvnfGprQVtLSuFTuU6JGTmEQIN6vcIDG5UWONoUTtQ/edit, זאת עד לתאריך 21/10/22 שעה 16:00.

יש לצרף לטופס במקומות המיועדים- מילות השיר ולחן

שלב הגמר

 1. לשלב הגמר של התחרות יבחרו 10 שירים על ידי צוות השופטים המקומי שיורכב מ – נציג מחלקת אירועים בעיריית ערד, נציג הספרייה העירונית ערד ע"ש עמוס עוז, נציג מתנ"ס ערד, נציג ציבור, נציג דוברות העירייה והמנהל האמנותי של המופע.
 1. השיפוט יתמקד בפרמטרים הבאים:
 • השתקפות העיר ערד בשיר. 35%
 • התאמת הלחן למילים. 35%
 • מלודיה.15%
 • מקוריות.15%

הופעה חיה מול קהל וצוות שיפוט:

 1. הרכב ייעודי שיוקם לטובת המופע יבצע את השירים מול צוות השופטים המקומי. מגיש ששירו עלה לגמר ורוצה לבצע את השיר עצמאית במופע, צריך לקבל את הסכמת המנהל האמנותי של המופע. במידה ומתקבל אישור מתחייב המבצע להגיע לחזרות בערד בהתאם ללוח הזמנים שיימסר לו.
 2. מציע שלא יגיע לחזרות כאמור או שלא יעמוד בתנאי מנהל המופע, לא יורשה להשתתף, ובהגשת ההצעה מטעמו, מאשר המציע כי מסכים הוא לתנאי כאמור.
 3. צוות השופטים יבחר את המנצחים בתחרות על פי שיקול דעתו הבלעדי. בדגש על:
 • התאמת הלחן למילים.-20%
 • הגשה. 20%
 • מקוריות.- 20%
 • צליל הפקה ועיבוד.-20%
 • הופעה בימתית. 20%
 1. מובא לידיעת המציעים כי התחרות תצולם ואולי אף תשודר.
 2. עיריית ערד שומרת לעצמה את הזכות לעשות שימוש בשירים שיוגשו לקול קורא, זאת תוך שמירה על זכויות יוצרים ומתן קרדיט ליוצר בפרסומיה. המגיש בעצם הגשת היצירה מטעמו מסכים לאמור, ולא תעמו לזכותו כל טענה בעניין.
 3. מובהר כי בגין היצירה כאמור, לא ישולם ליוצר כל תשלום.

תנאי סף להגשת שירים

 1. השיר חייב להיות מקורי. חל איסור על הגשת שיר (מילים ו/או לחן) שפורסם ברבים ו/או בוצע בציבור – כולו או חלקו - לפני המועד האחרון להגשת השירים הנקוב בקול קורא זה.
 2. כל שיר יוגש כשהוא כולל מלים ולחן (לא ניתן להגיש מלים ללא לחן או לחן ללא מילים).
 3. לא תחול מגבלה על שפת השיר.
 4. כל יוצר יכול להגיש לבד או יחד עם אחרים (עד שני שירים) מילים ולחן.
 5. באחריות מגיש שיר, לקבל את הסכמת כל שאר היוצרים ו/או בעלי הזכויות האחרים בשיר, ככל שישנם.
 6. מגיש שיר שהוא קטין ביום הגשת השיר, השיר יוגש באמצעות הוריו ו/או אפוטרופוסיו החוקיים. לא יתקבל שיר שהוגש ע"י קטין/פסול דין.
 7. אורך השיר לא יעלה על 04:00 דקות;
 8. מילות השיר לא יכללו דבר העלול לפגוע בשמה הטוב או בתדמיתה של העיר, מדינת ישראל וסמליה הרשמיים.
 9. מילות השיר לא יכללו מסרים בעלי אופי פוליטי, גזעני, קללות, או ביטויים לא מקובלים אחרים אשר יש בהם לפגוע ברגשות הציבור, וכן לא יכללו כל מסר, ביטוי או שם מסחריים.
 10. הקביעה האם מילות השיר עומדות בתנאים האמורים בסעיפים 20 ו-21 לעיל, תהא נתונה לשיקול דעתם הבלעדי של צוות השופטים והנהלת העיר ערד.
 11. הגשת שיר הינה בלתי חוזרת, יוצר שהגיש שיר לא יוכל לחזור בו מההגשה בכל שלב, ומכל סיבה שהיא.

אופן ההגשה בהתאם לתקנון

 1. הגשת שיר תכלול את כל הפרטים הבאים:
 2. את השירים יש להגיש במועד הקבוע לעיל באמצעות משלוח טופס ההגשה וצירוף הקבצים.
 3. הגשה שתוגש לאחר המועד הקובע, קרי 30/9/22 שעה 16:00, תיפסל על הסף ולא תידון.
 4. שאלות הבהרה ניתן להפנות לכתובת: arad@gmail.com על גבי קובץ וורד Word, וזאת עד לתאריך 30/9/22.
 5. המשתתפים מצהירים כי ידוע להם שעורכת התחרות שומרת לעצמה את שיקול הדעת הבלעדי והמוחלט באשר לניהול התחרות לרבות קביעת תוצאות התחרות ו/או זהות הזוכה בפרס.
 6. עורכת התחרות תהיה רשאית לקבל כל החלטה בקשר לתחרות לרבות ביטולה, שינויה, הארכתה וכיוצ”ב. תוצאות התחרות ו/או כל עניין הנוגע אליה תהיינה סופיות, מוחלטות ובלתי ניתנות לערעור.
 7. הפרס הינו אישי ובלתי ניתן להעברה.
 8. כתנאי לקבלת הפרס יהיה על היוצר הזוכה להציג אמצעי זיהוי אישי (תעודת זהות, רישיון נהיגה או אמצעי זיהוי אחר שיידרש על ידי המערכת), וכן חתימה על זכות שימוש של עורכת התחרות ביצירה לצרכיה ללא תשלום.
 9. עצם הקבלה או מימוש הפרס ייחשב כאישור הצהרה והתחייבות מטעם היוצר הזוכה לכך שזכייתו לא הושגה תוך הפרת התקנון או הוראות כל דין והסכם וכי אין ולא תהיה לו או למי מטעמו כל תביעה או טענה או דרישה כנגד הנהלת התחרות או מערכת התחרות או מי מטעמה בכל הקשור והנובע מהתחרות או הפרס.
 10. הפרס (כולו ו/או חלקו) אינו ולא יהיה ניתן להסבה או להמחאה או העברה או להמרה או החלפה בכסף או בשווה ערך אחר או בכל דרך אחרת, לכל צד שלישי שהוא, כנגד תשלום או שלא כנגד תשלום, בין במישרין ובין בעקיפין.
 11. עורכת התחרות רשאית לשנות או להחליף את הפרס לעיל או להוסיף עליו פרסים נוספים, לפי שיקול דעתה הבלעדי. אין באפשרות הזוכה להמיר או לשנות את הפרס.

תנאי השתתפות בתחרות

 1. המערכת תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, בכל עת, לפסול את השתתפותו של משתתף או יוצר או סיפור או יצירה, מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, מבלי לגרוע מן האמור לעיל לרבות אך לא רק, בגין אי מסירת פרטים מלאים, מדויקים ומעודכנים על-ידו או אי יכולת ליצור עמה קשר או אי יכולת משתתף להגיע לאיזה מהשלבים בתחרות או הפרת הוראות התקנון או הוראות כל דין, ולמשתתף או לכל מי מטעמם לא תהיה כל טענה או דרישה או תביעה כנגד המערכת או מי מטעמה בגין כך.
 2. משתתף אשר יקח חלק בתחרות, מאשר את פרסום שמו ותמונתו, באינטרנט ובתקשורת ברמה המקומית/ארצית, בהתאם לראות עינה של עורכת התחרות.

לוח זמנים

 1. עד 21/10/22 הגשת השירים בטופס המיועד
 2. עד 11/11/22 יישלחו תשובות למגישים.
 3. אירוע התחרות בערד והכרזת הזוכים. תאריך יימסר בהמשך

התחייבות המגיש:

 1. בהגשת שיר לתחרות הנך מאשר כי אתה בעל מלוא הזכויות של המילים והלחן ולא קיימת כל מניעה שבדין לעשות שימוש בשיר.
 2. קיימת אפשרות כי האירוע יוקלט, יצולם וישודר במלואו או בחלקו ברדיו, בטלוויזיה או באתרי אינטרנט ציבוריים כגון פייסבוק, יוטיוב או אינסטגרם של עיריית ערד ובחתימת המגיש על הסכם זה נותן המגיש הסכמתו המפורשת והבלתי מסוייגת לשידור כאמור ללא קבלת כל תמורה כספית בגינה או תמורה כלשהיא.
 3. הנך מסכים ומתחייב לשתף פעולה עם יחסי הציבור ועם צוות הפרסום והשיווק בכל דרך שתתבקש על ידו, לרבות אך לא רק, העברת תמונות ו/או חומרים אחרים שהזכויות בהן שייכות לך או שניתנה לך זכויות שימוש בהם לצורכי יח"צ ושיווק, לשם קידום ופרסום המופע בכל אמצעי תקשורת ובכל מדיה לרבות שלטי חוצות, בעלוני פרסום, תוכניה, בדף הפייסבוק, ובאתרי האינטרנט של השותפים לתחרות.
 4. במסגרת ההגשה, הינך מאשר כי אתה מודע שלא תהיה זכאי לתמורה כספית או טובות הנאה בשל השימוש בשיר ע"י העירייה בשימושיה השונים. לא תהיינה לך תלונות כאלה או אחרות בגין השימוש בשיר ולא תדרוש תשלום בגין פעולות הרשות בשיר.
 5. עיריית ערד שומרת לעצמם את הזכות לבטל את התחרות בכל שלב ומועד.
 6. הרשמה לתחרות מהווה הסכמה מלאה לכל התנאים שבתקנון ללא כל תשלום מעבר לפרס לשיר הזוכה.
 7. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין האמור בתקנון זה לבין פרסומים אחרים כלשהם בדבר התחרות, לרבות, אך לא רק באמצעי התקשורת השונים, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.

*יתכנו שינויים בלוחות הזמנים

שונות

 1. עורכת התחרות לא תהא אחראית באופן כלשהו לכל טעות או תקלה בגינה תמנע ההשתתפות ממי שזכאי להשתתף בתחרות או ממי שנמנעה ממנו האפשרות למימוש הפרס.
 2. עורכת התחרות שומרת לעצמה את הזכות לעכב או לבטל את מימוש הזכייה, מכל סיבה אשר יש בה על פי דין לעכב או לבטל את הזכייה.
 3. בכל מקרה בו יפר משתתף את הוראות התקנון, תהא עורכת התחרות רשאית לבטל את השתתפותו, ולא תהיה למשתתף כל טענה או דרישה או תביעה כנגד עורכת התחרות או מי מטעמה בגין הפסקת ההשתתפות בפעילות בנסיבות דנן.
 4. ככל ויתברר כי הצהרות מגיש השיר אינן נכונות או שתוגש לעורכת התחרות דרישה או תביעה או תלונה בקשר עם זכויות יוצרים הנוגעות לשיר תבוטל השתתפות המגיש לאלתר וככל וזה יוכרז זוכה או יקבל את הפרס, יידרש זה להחזירו לידי עורכת התחרות לאלתר.
 5. עורכת התחרות רשאית לשנות או לתקן או להוסיף או להחסיר מהוראות תקנון זה בכל עת, ולהפסיק בכל עת את התחרות או לבטל את התחרות או להאריך את משך התחרות על פי שיקול דעתה הבלעדי, הכל לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי ובכפוף לכל דין, וזאת אף ללא הודעה מראש.
 6. חרגה עורכת התחרות מהוראות תקנון זה במקרה או במקרים מסוימים, על פי שיקול דעתה, לא ייצור הדבר תקדים מחייב בכל צורה שהיא, ולא יהיה בכך כדי לחייב את עורכת התחרות לפעול בדרך דומה בכל מקרה אחר.

*           האמור בתקנון זה כתוב בלשון זכר, אך פונה לשני המינים במידה שווה.

דברו איתנו בווצאפ

תפריט נגישות